Potential Project heeft met succes het accreditatieproces doorlopen en de Cyber Essentials-certificering behaald. Cyber Essentials is een reeks technische basiscontroles die zijn opgesteld door de Britse overheid en de beveiligingsbranche om organisaties te helpen aantonen dat ze zich publiekelijk inzetten voor netwerkbeveiliging en de normen die ze hanteren. Cyber Essentials is een door de Britse overheid gesteunde standaard, maar wordt internationaal erkend en veel aanbestedingen specificeren nu een Cyber Essentials-certificering als vereiste.

Privacybeleid

This policy is in effect and was last updated on Dec 19, 2023.

Dit privacybeleid informeert je over hoe Potential Project International persoonlijke informatie van gebruikers van deze website en mobiele apps verzamelt, gebruikt en beschermt. Door onze website en onze mobiele apps te gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid door Potential Project International en de gelieerde ondernemingen van Potential Project gevestigd in andere landen.

Potential Project International en Potential Project's gelieerde ondernemingen gevestigd in andere landen zetten zich in voor het beschermen en respecteren van jouw privacy in verband met je gebruik van onze website, www.potentialproject.com, applicaties, diensten en functies, aangeduid als "Producten". Dit privacybeleid ("Privacybeleid") en alle andere documenten waarnaar wordt verwezen, vormen de basis waarop alle persoonlijke informatie die wij van je verzamelen of die je aan ons verstrekt - in verband met de Producten - door ons zal worden verwerkt. Lees het volgende zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij omgaan met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe wij uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

Dit beleid heeft betrekking op het gebruik van onze site en alle andere zaken die wij met jou doen.

1. Informatie die wij van je kunnen verzamelen

Tijdens het gebruik van onze Producten of Dienstverlening kunnen wij je vragen ons bepaalde informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met je op te nemen of je te identificeren. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • Persoonlijke informatie waaronder bijvoorbeeld je naam, geboortedatum, geslacht, functietitel, beroep, demografische informatie, IP-adres, een lijst met URL's, analyses van websitegebruik, e-mailadres, telefoon, credit- of debitcard of andere betalingsinformatie, informatie over je gebruik van de Producten en informatie verzameld door trackingtechnologieën zoals hieronder verder beschreven die je als individu kunnen identificeren of online of offline contact met je als individu mogelijk maken;
 • Voor personen die de Producten gebruiken in verband met een bedrijfsaccount: bedrijfsinformatie zoals je bedrijfsnaam en e-mailadres van het bedrijf;
 • Apparaatinformatie, zoals de versie van het besturingssysteem, het apparaattype en informatie over de systeemprestaties;
 • Gegevens over websitegebruik en informatie verzameld via traceringstechnologieën, zoals volledig beschreven in punt 6.

2. Hoe wij de gegevens gebruiken

Ons gebruik van jouw gegevens heeft altijd een rechtmatige grondslag, hetzij omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, hetzij omdat je met ons gebruik hebt ingestemd, bijvoorbeeld door je te abonneren op e-mails of nieuwsbrieven, hetzij omdat het in ons rechtmatig belang is, bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt en wij je antwoorden.

Wij gebruiken de informatie die wij over je hebben op de volgende manieren:

 • Om je te voorzien van informatie, producten of diensten van Potential Project die je bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze je kunnen interesseren, tenzij je ons verzocht hebt deze informatie niet te verstrekken;
 • Om je te voorzien van informatie over de klantenservice;
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen jou en ons zijn gesloten;
 • Om je in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van de Producten, wanneer je ervoor kiest dit te doen;
 • Om je op de hoogte te brengen van wijzigingen aan de Producten;
 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Producten op de meest effectieve manier voor jou en voor jouw computer of andere apparaten wordt gepresenteerd;
 • Om inzicht te krijgen in jouw brede, niet-specifieke geografische locatie om ons te helpen groepen gebruikers te identificeren per algemene geografische markt (zoals postcode, staat of land);
 • Wij kunnen je ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel je daar niet op hoeft te reageren;
 • Details van transacties die je via de Producten uitvoert en van de uitvoering van jouw bestellingen van Producten;
 • Gegevens over je bezoeken aan en interacties met de Producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, ongeacht of dit vereist is voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins en de bronnen waartoe je toegang hebt;
 • Als je een bestaande klant bent, zullen wij je alleen langs elektronische weg (e-mail of in-product communicatie) contacteren met informatie over producten en diensten die vergelijkbaar zijn met voorgaande verkopen  aan jou;
 • Marktonderzoek;
 • Het analyseren van jouw gebruik van onze site.

3. Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten die zijn ontworpen om dit Beleid en ons gebruik van persoonlijke gegevens te handhaven:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door ons;
 • Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die wij over je bewaren;
 • Het recht op correctie indien de persoonsgegevens die wij over je bewaren, onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • Het recht om te worden vergeten - d.w.z. het recht om ons te vragen alle persoonlijke gegevens die wij over je hebben, te wissen;
 • Het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen);
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (het verkrijgen van een kopie van jouw persoonsgegevens om deze bij een andere dienst of organisatie opnieuw te gebruiken);
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens door ons voor bepaalde doeleinden;
 • De rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • Het recht om jouw toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens door ons, op elk moment in te trekken.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is in het licht van de reden(en) waarom zij voor het eerst zijn verzameld. Gegevens worden daarom gedurende de volgende perioden bewaard (of de bewaring ervan wordt bepaald op basis van de volgende grondslagen):

 • Wanneer wij verplicht zijn gegevens te bewaren in geval van een eis van een autoriteit of rechtbank;
 • In alle andere gevallen wissen wij alle gegevens zodra de toestemming waarvoor zij werden gegeven, is ingetrokken.

4. Vertrouwelijkheid en veiligheid

De veiligheid van jouw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wij volgen algemeen aanvaarde normen om de aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst. Als je vragen heeft over de beveiliging van jouw persoonlijke informatie, kun je contact met ons opnemen.

Wij zullen de gegevens niet gebruiken om te verkopen aan adverteerders of andere niet-gerelateerde derde partijen buiten Potential Project International en gelieerde bedrijven.

Sommige of al jouw gegevens kunnen worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte ("de EER") (De EER bestaat uit alle lidstaten van de EU, plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Je wordt geacht dit te aanvaarden en ermee in te stemmen door onze website te gebruiken en informatie aan ons door te geven. Indien wij gegevens buiten de EER opslaan, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens net zo veilig en beveiligd worden behandeld als binnen de EER en onder de GDPR het geval zou zijn;

5. Het delen van gegevens

In bepaalde omstandigheden kunnen wij wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens die in ons bezit zijn, waaronder uw persoonsgegevens, te delen. Bijvoorbeeld wanneer wij verwikkeld zijn in een juridische procedure, wanneer wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of een overheidsinstantie.

Wij kunnen jouw gegevens delen met andere bedrijven in onze groep of die aan ons gelieerd zijn. Hieronder vallen onze wereldwijde samenwerkingspartners en trainers en/of onze holding en haar dochterondernemingen.

Wij kunnen soms contracten afsluiten met derden om namens ons Producten en Dienstenverlening aan je te leveren. Het kan hierbij gaan om betalingsverwerking, levering van goederen, zoekmachinefaciliteiten, reclame en marketing. In sommige gevallen kunnen de derden toegang tot sommige of al je gegevens hebben. Wanneer jouw gegevens nodig zijn voor een dergelijk doel, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en betrouwbaar worden behandeld, en in overeenstemming met jouw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde partij onder de wet.

Wij kunnen soms gebruik maken van externe gegevensverwerkers die buiten de Europese Economische Ruimte ("de EER") zijn gevestigd. Wanneer wij persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens even veilig en beveiligd worden behandeld als binnen de EER en onder de GDPR het geval zou zijn.

6. Datalog

Zoals bij de meeste websites het geval is, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie en slaan die op in logbestanden. Deze informatie kan Internet Protocol (IP)-adressen, browsertype, internet service provider (ISP), verwijzende/uitgaande pagina's, besturingssysteem, datum/tijd-stempel, en/of clickstream-gegevens bevatten.

Als je de HTML-versie van onze e-mailnieuwsbrief ontvangt, wordt het openen van de nieuwsbrief aan ons gemeld en opgeslagen. Ook je klikken op links in de nieuwsbrief worden opgeslagen. Deze en de statistieken worden in geaggregeerde vorm gebruikt om ons een indicatie te geven van de populariteit van de inhoud en om ons te helpen beslissingen te nemen over toekomstige inhoud en opmaak.

Daarnaast kunnen wij gebruik maken van diensten van derden, zoals Google Analytics, die dit verzamelen, controleren en analyseren. Google Analytics stelt cookies in om ons te helpen een nauwkeurige schatting te maken van het aantal bezoekers van de Producten en de gebruiksvolumes van de Producten. Dit wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de Producten beschikbaar zijn wanneer je dat wil. Voor meer informatie, bezoek de Google Analytics website.

7. Analyse mobiel gebruik

Wij gebruiken software voor analyse van mobiel gebruik om ons een beter inzicht te geven in de functionaliteit van onze mobiele software op jouw telefoon. Deze software kan informatie registreren zoals hoe vaak je de Producten gebruikt, de gebeurtenissen die binnen de applicatie plaatsvinden, geaggregeerd gebruik, prestatiegegevens, en waar de applicatie is gedownload. Wij kunnen de informatie die wij opslaan in de analysesoftware koppelen aan persoonlijke informatie die je verstrekt in de mobiele applicatie.

8. Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden van een website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van jouw computer opgeslagen. Zoals veel sites gebruiken wij cookies om informatie te verzamelen. Je kunt je browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Als je echter geen cookies accepteert, kun je sommige delen van onze website mogelijk niet gebruiken.

9. Beveiliging

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij wijzen je erop dat wij geen controle hebben over websites buiten het potentialproject.com-domein. Als je informatie verstrekt aan een website waarnaar wij linken, zijn wij niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van die informatie. Helaas is de overdracht van informatie via het Internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om jouw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van je informatie die naar de Producten wordt verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op jouw eigen risico. Zodra wij je informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

10. Toegang tot en verwijdering van persoonlijke informatie

Om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke gegevens of om de verwijdering van je persoonlijke gegevens die wij in ons bestand hebben te vragen, kun je contact met ons opnemen. Wij zullen binnen een redelijke termijn op je verzoek reageren.

11. Opt-out / Toestemming intrekken

Wanneer je een formulier of jouw gegevens invult op onze website, krijg je de mogelijkheid om te kiezen of je marketingcommunicatie van ons per e-mail wil ontvangen. Indien je ermee hebt ingestemd dat wij jouw gegevens voor marketingdoeleinden mogen gebruiken, kun je jouw voorkeuren wijzigen of je eenvoudig afmelden, door gebruik te maken van de opties in onze nieuwsbrieven of je kunt contact met ons opnemen.

12. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde bij te werken of te wijzigen. Jouw voortgezet gebruik van de Dienstverlening nadat wij wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina hebben geplaatst, houdt in dat je de wijzigingen erkent en ermee instemt je te houden aan en gebonden te zijn door het gewijzigde privacybeleid.

13. Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als je vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot dit privacybeleid.